nag2a.jpg, 46kB


Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubyczy Królewskiej o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej z siedzibą w Lubyczy Królewskiej, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej", zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku. Treść „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego znajduje się w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego 2014 r. pod poz. 17, dostępnym również na stronie internetowej Komisji pod adresem: http://www.dziennikiurzedoweknf.gov.pl/pliki/D_Urz_KNF_poz_17_2014_tcm6-39564.pdf

Polityka Ładu Korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Tekst „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest w Oddziałach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bslubycza.pl/pdf/Polityka ładu korporacyjnego 2014.pdf.

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

1. Zasady określone w § 6 „Zasad Ładu Korporacyjnego” - anonimowy sposób powiadamiania organu zarządzającego lub nadzorującego o nadużyciach.

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dokumencie „Pytania i odpowiedzi”, odstąpienie od przestrzegania zapisu § 6 nie wymaga uzasadnienia.

2. Zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców:

W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli obowiązujący w Banku regulują przebieg i udział w Zebraniach Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie technologii transmisji obrad Zebrań Przedstawicieli oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym jest kosztownym rozwiązaniem.

Należy również zwrócić uwagę, iż wprowadzenie tej zasady ma sens w spółkach publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast banki spółdzielcze cechują się z zasady lokalnością działania, w związku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwiązań.

3. Zasady określone w § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązanymi.

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” do Polityki.

>>>dalej>>>|| O banku || Oferta || Kontakt ||

© Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej