nag2a.jpg, 46kB


Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, klient ma prawo złożyć reklamację.

[Forma i miejsce złożenia reklamacji]

§ 1
 1. Reklamacja może być złożona:
  1. osobiście w Centrali (siedzibie banku) lub w dowolnym Oddziale w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
  2. telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt telefoniczny na numery podane na stronie internetowej banku;
  3. listownie w formie pisemnej na adres Centrali lub dowolnego Oddziału;
  4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej banku;
  5. faksem w formie pisemnej na numery Oddziałów, podane na stronach internetowych banku
  6. z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Reklamacje dotyczące kart płatniczych składane przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników mogą być składane wyłącznie:
  1. osobiście w Centrali (siedzibie banku) lub w dowolnym Oddziale w formie pisemnej;
  2. listownie w formie pisemnej na adres Centrali lub dowolnego Oddziału;
  3. faksem w formie pisemnej na numery Oddziałów, podane na stronach internetowych banku;
  4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e – mail na adres podany na stronach internetowych banku.
 3. W przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych składanych przez klientów innych niż instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników składane w formie ustnej Bank wezwie klienta do uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.
 4. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu. Do reklamacji – o ile to możliwe – należy dołączyć dokumenty, dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące reklamowanej transakcji.
 5. Adresy Centrali oraz Oddziałów znajdują się na stronie internetowej www.bslubycza.pl.

[Zakres danych zawartych w reklamacji]

§ 2
 1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę klienta;
  2. adres korespondencyjny;
  3. dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
  4. oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  5. własnoręczny podpis klienta.
  z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;
  2. numer karty;
  3. numer rachunku, do którego wydano kartę;
  4. datę transakcji;
  5. kwotę transakcji;
  6. miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo).

>>>dalej>>>    >>>powrót do menu>>>|| O banku || Oferta || Kontakt ||

© Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej