nag2a.jpg, 46kB


Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych określonym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Obowiązkowy system gwarantowania obejmuje środki pieniężne zgromadzone na imiennych rachunkach bankowych lub należne z tytułu wierzytelności potwierdzonych imiennymi dokumentami wystawionymi przez Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej BFG pod adresem www.bfg.pl.

Realizując obowiązek wynikający z art. 183 ust. 1 pkt 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, ... Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej przedstawia podstawowe informacje ekonomiczne:

Lp.Wskaźniki ekonomiczne31.12.2015 r.31.12.2016 r.
1.Suma bilansowa44.409.864,07 zł 55.843.481,74 zł
2.Wynik finansowy netto289.012,54 zł 368.645,57 zł
3.Fundusze własne (min. 1 mln EURO)8.183.077,13 zł 8.636.614,07 zł
4.Współczynnik wypłacalności
(minimum 8%)
27,52 %32,37 %
5.Wskaźnik rentowności netto
(wynik finansowy netto / koszty ogółem)
11,94 %15,38 %
6.Stopa zwrotu z aktywów ROA
(wynik finansowy netto / średnie aktywa brutto)
0,60 %0,71 %
7.Stopa zwrotu z kapitału ROE
(wynik finansowy netto / średnie fundusze podstawowe)
3,61 %4,47 %
8.Współczynnik udziału podstawowej i uzupełniającej rezerwy płynności w aktywach ogółem (minimum 0,2)0,260,39|| O banku || Oferta || Kontakt ||

© Bank Spółdzielczy w Lubyczy Królewskiej